info.tnsubkk

-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป) รายการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ คัน

แจ้งเรื่องร้องเรียน