ทำเนียบผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

/
/
ทำเนียบผู้บริหาร

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ดร. กฤษณะ อรุณโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ธันยพร ชินคชบาล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ

ดร. มนตรี วงษ์รักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผศ.ดร. เพ็ญพิศ กำลังงาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและป้องกันคุณภาพการศึกษา

นายวสิฐ สุโกศน

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผศ.ดร. ธนชาต ถวิลรพิชา

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายชลาฏล บุญศรี

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นางพรพรรณ วิศาลาภรณ์

หัวหน้าสำนักงานรองคณบดี

นางสาวสุกัญญา ฤทธิ์งาม

หัวหน้าสำนักงานกีฬา

แจ้งเรื่องร้องเรียน