คณะ
0
หลักสูตร
0
จำนวนนักศึกษา
0
กีฬา
0

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

E-Education และระบบงาน

หน่วยงานภายนอก

                        > กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                                 > กรมพลศึกษา

                         >  การกีฬาแห่งประเทศไทย                                                   > มาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี                                       จังหวัดปทุมธานี

แจ้งเรื่องร้องเรียน