/
/
ตราประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัยการกีฬากีฬาแห่งชาติ

สีเขียว หมายถึง พลศึกษา

สีขาว หมายถึง พุทธิศึกษา

สีเหลือง หมายถึง จริยศึกษา

สีประจำวิทยาเขตกรุงเทพ

สีเหลืองทอง : ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา

ธงประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพ

แจ้งเรื่องร้องเรียน