ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

/
/
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

เมนูลัด

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานติดตามและประเมินผล

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2566)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2566)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2565)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2565)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -ธันวาคม 2564)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

เล่มสารสนเทศ

เล่มสารสนเทศ ปี 2565

แจ้งเรื่องร้องเรียน