คณะกรรมการวิทยาเขต

/
/
คณะกรรมการวิทยาเขต

1. นางจารุวรรณ ภู่ช้าง

ด้านการเงินและงบประมาณ

2. นายสุชิน นาคเงิน

ด้านกฎหมาย

3. รองศาสตราจารย์ คร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

ด้านการศึกษา

4. นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์

ด้านการบริหารงานบุคคล

5. ผู้ช่วยศาลหราจารย์ คร.ศุกล อริยสัจสี่สกุล

ด้านการกีฬาและกีฬาคนพิการ

แจ้งเรื่องร้องเรียน