/
/
ประวัติความเป็นมา

พลศึกษาและกีฬา
สร้างสรรค์คุณค่า
พัฒนาสังคม

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพ และสื่อสารการกีฬา ในระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาคมเอเซียน

อัตลักษณ์

ทักษะดีมีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม

เอกลักษณ์

สถาบันผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ

พันธกิจ

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2522

วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2522 เปิดการเรียนการสอน เมื่อปีการศึกษา 2522 โดยใช้สระว่ายน้ำโอลิมปิค สนามกีฬาแห่งชาติเป็น สถานที่จัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2525

วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 69 หมู่ 3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ดินของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริจาคจาก “ท่านผู้หญิงฉลวย สุทธิอรรถนฤมนตร์” (ฉลวย เลขยานนท์) ซึ่งเป็นบุตรีของพระยาพรหมทัตศรีพิลาศ (แฉล้ม มิตรานนท์) ด้วยเนื้อที่จำนวน 133 ไร่ 70 ตารางวา

พ.ศ. 2545

สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โอนกรมพลศึกษา มาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยวิทยาลัยพลศึกษา 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 11 โรง

พ.ศ. 2548

สถาบันการพลศึกษา
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิทยาลัยพลศึกษาได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะเป็น สถาบันการพลศึกษา

พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

จึงยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็น

“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ. 2522

นายสถิต ตันเกษม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ

พ.ศ. 2522 - 2523

นายธนิต คงมนต์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2522 - 2524

นายสืบ จุณฑะเกาศลย์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2524 – 2527

นายพิพิธพร แก้วมุกดา

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2527 – 2528

นายบุญเลิศ ศรีสว่าง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2528 – 2529

นายพลอย พุ่มมาก

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2530 – 2533

นายจรัส โพธิ์จันทร์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2533 – 2535

นายปรีชา ก้านกนก

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2535 – 2538

นายสมศักดิ์ โรจนพนัส

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2538 – 2538

นายยุทธนา อักขีโสภา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2539 – 2546

นายสมศักดิ์ อยู่คง

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2539 – 2548

นายวิรัตน์ มั่งคั่ง

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2548 – 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

พ.ศ. 2561 – 2561

นายยงศักดิ์ ณ สงขลา

รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

พ.ศ. 2561 – 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

พ.ศ. 2562 – 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

พ.ศ. 2565 – 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทเวช วงศ์เพม

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

แจ้งเรื่องร้องเรียน