ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป) รายการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ คัน

แจ้งเรื่องร้องเรียน