info.tnsubkk

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธี้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภททั่วไป (รอบ ๔)

แจ้งเรื่องร้องเรียน