สถาบันผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นสถาบันในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพ และสื่อสารการกีฬา ในระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาคมอาเซียน

หลักสูตรการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

HALL OF FAME

ดูเพิ่มเติม >>

ดูเพิ่มเติม >>

ระบบงานมหาวิทยาลัย

E-ducation นักศึกษา

E-education อาจารย์

E-education เจ้าหน้าที่

E-library ห้องสมุด

TNSU English Test

งานแนะแนว

ระบบสารบรรณกลาง

E-Bidding ประกวดราคา

Hotel บริการห้องพัก

TNSU Webmail

อักขราวิสุทธิ์

ผู้ดูแลระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

69 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ :

(+66) 2-546-1301