รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ลงนามบันทึกแสดงเจตนา (Letter of Intent)

วันที่ 28 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ลงนามบันทึกแสดงเจตนา (Letter of Intent) ระหว่าง มกช. กรุงเทพ และวิทยาลัยวิศกรรมอาชีวศึกษา เหวยฟาง เมืองชิงโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามโดย Prof.Jinming Wang
โดยในพิธีลงนาม มีผู้บริหารของวิทยาเขตกรุงเทพ ประกอบด้วย ดร.มนตรี วงษ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา , ผศ.ดร.เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ,นายชลาฎล บุญศรี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้แทนจากวิทยาลัยวิศกรรมอาชีวศึกษา เหวยฟางฯ ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน