ประชุมเรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. เพื่อให้การดำเนินงานของงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีพาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เรื่องการจัดทำคำขอตั้งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเสนอต่อคณะคณะกรรมการบริหาร งบประมาณและการเงิน คณะกรรมการวิทยาเขต และคณะกรรมการภาคกลาง จึงได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ ชั้น 2 สำนักงานรองอธิการบดี

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน