ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก – จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แจ้งเรื่องร้องเรียน