คณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นายวศิฐ สุโกศล
รองคณบดี

ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร     

ผศ.ดร.ฉัตรชัย แสงสุขีลักษณ์

ผศ.ยุภามาณี สวากัลป์

ดร.กฤษณะ อรุณโชติ

ดร.ตระการ นาคง

ดร.ณภัทร เครือทิวา

อภิชา ไชยเหล็ก

 

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.ธนชาต ถวิลรพิชา
รองคณบดี

ผศ.ดร.พงศธร โฆษิตธรรม

ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา

ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์

ผศ.ชญาภรณ์ เกตุพันธ์

ดร.เกสสุนี ทวีแก้ว

นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม

ดร.ศิรินภา ทองคำฟู

นางสาววาสินี ทิพย์ศร

ดร.กวีศุภณิฐ วิกรมวยากรม์

นายชนะชัย ประสาทเกษการณ์


ดร.ณัฐพงษ์ สัมปหังสิต

ดร.มนตรี วงษ์รักษ์

นางสาวปรทิพย์ ฟักเจริญ

คณะศึกษาศาสตร์

นายชลาฎล บุญศรี
รองคณบดี

ผศ.ธันยพร ชินคชบาล

ผศ.ดร.เพ็ญพิศ กำลังงาม

ผศ.ดร.ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง

ผศ.แสวง ทวีคูณ

นางสาวกนกรัชต์ ต่วนชะเอม

นางสาวสุกัญญา ฤทธิ์งาม

นายธนวัตร ช่วยบำรุง

นายธีรพงษ์ พานิชรัมย์

นางสาวอรุณรัตน์ ศรีวิทัศน์

นายวัชรินทร์ อินทร์นุ่ม


บุคลากรทางการศึกษา 38ค.

แจ้งเรื่องร้องเรียน