E-Bidding ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

– ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท) รายการชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู  ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด

 -ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ค.การศึกษา ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 2 รายการ จำนวน 1 ชุด

– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ค.การศึกษา ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 3 รายการ จำนวน 1 ชุด

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

– ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป) ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ 2

– ยกเลิกประกาศประกวดราคา ค.การศึกษา (ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

– ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท) ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ 2

– ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทดสอบและวิเคราะห์ร่างกายส่วนล่าง แบบกระบอกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง

–  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท) ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

–  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป) ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม
– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท) 5 รายการ จำนวน 1 ชุด
– ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ค.การศึกษา ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 2 รายการ จำนวน 1 ชุด